Zaznacz stronę

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY…

Na północnym wschodzie Polski rozciąga się jedyna w swoim rodzaju, malowniczo położona rzeka, tworząca liczne starorzecza i meandrująca na całej swej długości. To Biebrza. Znajdująca się wokół niej kotlina tworzy unikatowy w skali europejskiej kompleks torfowisk. Trzy rodzaje mokradeł: torfowiska niskie, przejściowe oraz wysokie otaczające rzekę i różniące się od siebie zarówno florą jak i fauną tworzą słynne Bagna Biebrzańskie. W roku 1993 utworzono tu Biebrzański Park Narodowy a dwa lata później teren ten został objęty międzynarodową ochroną prawną (Konwencja Ramsarska), jako obszar mokradeł o szczególnym znaczeniu dla utrzymania naturalnego środowiska życiowego ptaków wodnych i błotnych. Prastara dolina rzeki, stosunkowo niewielkie osadnictwo oraz rolnictwo sprawiły, że tereny Kotliny Biebrzańskiej pozwalają cieszyć widokiem niemal nieskażonego obecnością ludzką krajobrazu…

I JEGO MIESZKAŃCY

Szata roślinna Biebrzańskiego Parku Narodowego odznacza się ogromną różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków roślin. Gniazduje tu wiele gatunków ptaków związanych ze środowiskiem bagiennym. Kotlina Biebrzańska ma też ogromne znaczenie dla wielu gatunków wypoczywających w czasie corocznych wędrówek. Dla ptaków siewkowatych (Charadriiformes) Biebrza stanowi natomiast jedną z najważniejszych ostoi w Europie Środkowej. Najbardziej charakterystycznym ssakiem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces), który tylko tutaj przetrwał okres II wojny światowej. Na terenie Parku występuje ponadto 48 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków, 36 ryb, 12 płazów oraz 5 gatunków gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików… Witajcie nad dziką Biebrzą!

ZWIEDZAJ ODPOWIEDZIALNIE!

Z powierzchni Ziemi w zastraszającym tempie znikają lasy, sawanny, obszary bagienne, rafy koralowe i wiele innych środowisk, stanowiących ostoję dzikiej przyrody. Wraz z nimi kurczy się bezcenna, do niedawna jakże bogata flora i fauna. Jeżeli tempo degradacji środowiska utrzyma się na obecnym poziomie, świat organizmów żywych zmniejszy się o blisko 25% do roku 2030!

Parki Narodowe to sanktuaria przyrody, które pomagają zachować różnorodność gatunkową oraz chronią rośliny i zwierzęta przed kompletnym wyginięciem. Zwiedzając je róbmy to w sposób odpowiedzialny! Nie zbaczajmy ze szlaków turystycznych, nie zbierajmy i nie niszczmy roślin i przede wszystkim nie płoszmy dzikich zwierząt, dla których te odizolowane i chronione tereny są jedyną gwarancją przetrwania. Przez miliony lat natura rządziła się swoimi prawami. Dziś nie jest już w stanie oprzeć się niszczycielskiej działalności człowieka. Spróbujmy pomóc ocalić to, co z niej pozostało…

Będąc na terenie Parku…

 

 •  Nie schodź z wyznaczonych szlaków turystycznych. To niebezpieczne dla Ciebie i mieszkających tam zwierząt!
 •  Jeśli możesz, korzystaj z usług przewodnika, który pokaże Ci ciekawe miejsca nie narażając jednocześnie na stres mieszkającej tam zwierzyny.
 •  Nie hałasuj! Głośne dźwięki płoszą zwierzynę, zwłaszcza w okresie wychowywania potomstwa.
 •  Jeśli podróżujesz z dziećmi, naucz je szacunku do przyrody i dyskretnych sposobów jej obserwacji!
 •  Nie zrywaj roślin, rosnących na terenie Parku! Ty zerwiesz jedną a tysiące tych, którzy przyjadą po Tobie kolejne… Jak myślisz, czy las długo to wytrzyma?…
 •  Bądź tak dobry i zabierz śmieci ze sobą. Piękno natury nie współgra z pustymi puszkami, butelkami czy opakowaniami po jedzeniu…
 •  Na terenie Parku jesteś tylko gościem. Nie strasz mieszkających tutaj zwierząt – one nie mają stąd dokąd uciec…

O WARSZTATACH


Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne
to cykl nietuzinkowych spotkań, prowadzonych przez doświadczonych fotografików i kamerzystów, ornitologów oraz przewodników, którzy zabiorą uczestników do najpiękniejszych zakątków Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ofertę kierujemy zarówno do entuzjastów fotografii, jak również do miłośników natury i fanów aktywnego wypoczynku. Wystarczy chęć oderwania się od codziennej gonitwy i spędzenia kilku dni w jednym z najbardziej unikalnych miejsc na przyrodniczej mapie Polski…

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to wydarzenia kierowane przede wszystkim do tych, którzy chcieliby poznać tajniki fotografowania, wzbogacić swoja wiedzę teoretyczną lub poszerzyć warsztat podczas zajęć w terenie. Ale do udziału w Spotkaniach zapraszamy także tych, którzy NIE fotografują, lecz chcieliby wypocząć poznając jednocześnie piękno biebrzańskiej natury w jej najlepszym wydaniu.

Na życzenie organizujemy warsztaty indywidualne, grupowe oraz rodzinne, dostosowane terminem, czasem trwania oraz tematyką do Państwa indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji!

Zapraszamy z nami nad Biebrzę o każdej porze roku! Wczesną wiosną rzeka wylewa, zmieniając całą dolinę w prawdziwe królestwo ptactwa wodno-błotnego. Podtapiane łąki i pastwiska pokrywają się łanami intensywnie żółtych kaczeńców, zaś powietrze wypełniają odgłosy godowe setek tysięcy ptaków. Lato to okres nieprzebranego bogactwa w królestwie roślin i czas karmienia oraz dorastania młodych w świecie zwierząt. Jesień znaczy okres godowy łosi i jeleni oraz czas przygotowań ptactwa do odlotów na dalekie, południowe zimowiska. Okres zimy to czas spokoju na biebrzańskich bagnach, zdobionych białym, śnieżnym puchem. Wszystko to stwarza nieprzebrane wręcz możliwości podglądania natury w jej najlepszym wydaniu…

Nie trzeba bogatego doświadczenia fotograficznego ani drogiego sprzętu, aby wybrać się z nami nad Biebrzę! Osobom nie posiadającym własnego aparatu bądź specjalistycznych obiektywów, oferujemy na czas trwania warsztatów nieodpłatnie użytkowanie najnowszego sprzętu fotograficznego FUJIFILM oraz SIGMA. Tym zaś, których fotografia nie pasjonuje aż tak bardzo, proponujemy skorzystanie ze sprzętu do obserwacji przyrody (lornetki i lunety).

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W BIEBRZAŃSKICH SPOTKANIACH FOTOGRAFICZNYCH

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie „Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne” (zwane dalej w regulaminie warsztatami).
 2. Organizatorem warsztatów jest firma DG ART PROJECTS Agnieszka Deluga-Góra z siedzibą w Warszawie.
 3. Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych fotografią, aktywnym wypoczynkiem oraz poznawaniem walorów naturalnych Biebrzy i okolic.
 4. Udział w warsztatach jest odpłatny.
 5. Warsztaty organizowane są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz bliskich okolic.
§2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach
 1. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, zaś ilość uczestników Warsztatów jest ograniczona.
 2. Zarezerwowanie miejsca następuje na podstawie wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.biebrzafoto.pl lub na podstawie przesłania e-maila na adres info@biebrzafoto.pl
 3. Uczestnikiem projektu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły lat 15 – jedynie w przypadku łącznego uczestnictwa w tych warsztatach fotograficznych opiekuna prawnego.

§3. Opłaty

 1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej opłaty lub wpłacenia 20% zaliczki w ciągu 72 godzin od chwili zarezerwowania miejsca na Warsztatach. Zaliczka zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania.
 2. Numer konta bankowego do przelewu zostanie podany uczestnikowi drogą e-mailową niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w warsztatach. Uczestnik obowiązany jest do podania w tytule przelewu opłacanego terminu Warsztatów, imienia i nazwiska uczestnika(ów) oraz numeru telefonu kontaktowego. Alternatywnie, wpłata za uczestnictwo w Warsztatach może zostać dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej poprzez formularz PayPal dostępny na stronie www.biebrzafoto.pl
 3. Uregulowanie całej kwoty jest wymagane nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku, gdy zgłoszenie chęci uczestnictwa nastąpi w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia warsztatów, całkowita płatność za udział w warsztatach wymagana jest w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia.
 4. W przypadku braku pisemnej lub e-mailowej rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach oraz niewpłynięcia środków na konto Organizatora w terminie wymienionym w &3pkt.3, rezerwacja przepada zaś miejsce zostanie udostępnione innych chętnym.
 5. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztatach w terminie dłuższym niż 21 dni od daty rozpoczęcia warsztatów, opłata za warsztaty zostanie zwrócona w całości z wyłączeniem opłat pobieranych za płatność kartą kredytową lub debetową przez PayPal.
 6. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztatach w przedziale od 20 do 14 dni od daty rozpoczęcia warsztatów, opłata za warsztaty zostanie zwrócona po potrąceniu 20% opłaty za uczestnictwo.
 7. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztatach w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia Warsztatów, opłata za Warsztaty staje się bezzwrotna.
 8. W przypadku odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zwrot należności lub wpłaconej zaliczki nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zdecyduje się na wykorzystanie tej kwoty w poczet przyszłych warsztatów fotograficznych.
 9. Organizator nie zwraca pieniędzy w przypadku choroby lub nadzwyczajnych zdarzeń losowych uczestnika warsztatów, które uniemożliwiają mu uczestniczenie w wybranych warsztatach, ale zobowiązuje się zapewnić mu uczestnictwo w warsztatach fotograficznych w innym terminie. Istnieje możliwość wskazania innej osoby w zamian za uczestnika rezygnującego z warsztatów fotograficznych, o ile osoba ta spełni warunki, o których mowa w & 2 w pkt. 3.
 10. Dokonanie zgłoszenia lub opłaty za warsztat równoznaczne jest z zaznajomieniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

§4. Obowiązki i uprawnienia organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Warsztatów zgodnie programem, zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia zmian programowych, podyktowanych sytuacjami niezależnymi (takimi jak np. niekorzystne warunki atmosferyczne).
 2. W ramach opłaty Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz wyżywienie, opiekę certyfikowanego przewodnika, zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu podstaw fotografii cyfrowej, przyrodniczej oraz krajobrazowej, bilety wstępu na teren Parku oraz podstawowe ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Wykupienie dodatkowych ubezpieczeń leży po stronie Uczestnika.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.
 4. Organizator nieodpłatnie udostępnia osobom nie posiadającym własnego sprzętu aparaty fotograficzne i obiektywy Fujifilm oraz obiektywy Sigma po podpisaniu stosownej umowy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z przyczyn niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach terminu warsztatów uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową i/lub telefoniczną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej z przebiegu Warsztatów oraz opublikowania zdjęć z przebiegu warsztatów na stronach internetowych należących do DG ART PROJECTS oraz na portalach społecznościowych.
 

§5. Obowiązki i uprawnienia uczestnika

 1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom prowadzących Warsztaty. Dotyczy to w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz obwarowań dotyczących poruszania się po szlakach Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 2. Uczestnik powinien przestrzegać wszelkich ustalonych zasad i norm, dbając o dobrą atmosferę podczas Warsztatów. Wszelkie zachowania gorszące lub odbiegające od ogólnie przyjętych norm mogą spowodować usunięcie z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty.
 3. Podczas zajęć oraz na terenie „Szorcówki” obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Ograniczenie to ma na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Spotkań.
 4. Uczestnik powinien posiadać na warsztatach własny sprzęt fotograficzny (najlepiej lustrzankę lub bezlusterkowiec), odpowiednią ilość kart pamięci oraz – w miarę możliwości – laptop.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie strat materialnych względem Organizatora, prowadzących lub innych uczestników warsztatów.

§6.

Informacje zawarte na stronie internetowej www.biebrzafoto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a
jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Czym są Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne?

To połączenie aktywnego wypoczynku w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski z warsztatami fotograficznymi, pozwalającymi na zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin fotografii.

 

Do kogo adresowane są Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne?

Do udziału zapraszamy zarówno miłośników fotografii jak i tych, którzy z aparatem fotograficznym nie mieli wiele do czynienia. Nasze spotkania adresujemy także do tych z Państwa, którzy niekoniecznie chcą fotografować, ale chcieliby spędzić kilka dni w ciszy i spokoju, na łonie natury. Organizujemy wyjazdy indywidualne, grupowe oraz rodzinne. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów!

Co można zobaczyć podczas pobytu nad Biebrzą?

Biebrzański Park Narodowy to jedno z najpiękniejszych i najbardziej unikalnych przyrodniczo miejsc na skalę europejską. Każdy miesiąc daje okazję do obserwacji coraz to innych zwierząt i roślin. Na terenie Parku występuje m.in. blisko 50 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków oraz 700 gatunków motyli! Biebrzański Park Narodowy to także unikalna flora z 900 gatunkami roślin naczyniowych. 90 gatunków roślin podlega ochronie, zaś do najrzadszych należą: rosiczka długolistna, skrzyp pstry, widłak wroniec, wąkrotka zwyczajna, kosaciec bezlistny oraz 20 gatunków storczykowatych z obuwikiem pospolitym na czele. Postaramy się odkryć przed Państwem przynajmniej cząstkę tego bajecznego świata…

 

Czy muszę znać się na fotografii i mieć profesjonalny sprzęt?

Posiadanie własnego aparatu fotograficznego jest wskazane, ale nie musi to być sprzęt profesjonalny! Uczestnicy warsztatów będą mogli bezpłatnie korzystać z najnowszego sprzętu fotograficznego FUJIFILM, zaś posiadacze lustrzanek z wysokiej klasy obiektywów SIGMA. Tym zaś, którzy chcieliby podglądać z nami biebrzańską przyrodę bez konieczności jej fotografowania, proponujemy sprzęt optyczny (lunety, lornetki). Nikt nie będzie się nudził!

 

Jaki ubiór mam zabrać na wyjazd?

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to aktywny wypoczynek na łonie natury. Teoria fotografii zajmie niewielką część dnia. Pozostały czas spędzamy na szlakach Parku Narodowego. Odpowiednio dobrana do pory roku odzież jest zatem podstawą. Esencjalne będzie także wygodne obuwie. Buty do hikingu stabilizują stopy i kostki, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka kontuzji podczas marszu o nierównym czy śliskim terenie. W okresie późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni warto pomyśleć także o sprayu przeciwko kleszczom i komarom.

 

Jak dotrzeć na Warsztaty?

Najlepiej autem (np. dojazd z Warszawy do Goniądza zajmuje 2,5 godziny). Niemal na samo miejsce można także dojechać pociągiem: najpierw do Białegostoku a stamtąd do Osowca, skąd możemy Was odebrać! Na życzenie i za dodatkową opłatą możemy zorganizować transport z dowolnego zakątka kraju.

 

Jak zarezerwuję termin i zapłacę za warsztaty?

Rezerwacji najlepiej dokonywać e-mailowo (poprzez formularz kontaktowy) lub telefonicznie. Potwierdzenie udziału w warsztatach wysyłamy po otrzymaniu zaliczki lub całkowitej opłaty za uczestnictwo w warsztatach. Akceptujemy przelewy bankowe oraz płatności PayPal (także kartami kredytowymi).

 

Nie pasuje mi żaden termin zamieszczony na stronie. Co mam zrobić?

Skontaktować się z nami 🙂 Na życzenie, organizujemy pobyty nad Biebrzą dopasowane do Państwa potrzeb i możliwości czasowych.

NAPISALI O NAS...

„Warsztaty zorganizowane bardzo profesjonalnie! Ciekawie zaprezentowana wiedza teoretyczna, wykorzystana w plenerze podczas wędrówek po biebrzańskich bezdrożach Emotikon smile Intensywność wrażeń związanych z odkrywaniem uroków Biebrzańskiego Parku Narodowego (od wschodu do zachodu słońca – czas wypełniony i wykorzystany na maxa :)) połączona z możliwością fotografowania. Wspaniały team stworzyli Jarek i Adam! I niezwykle ciekawie przeplatają się ich opowieści o fotografii (Jarek) i o przyrodzie (Adam). Tam zapomina się o całym świecie…Trudno o wybór lepszego miejsca na warsztaty niż Szorcówka ze swoimi wspaniałymi gospodarzami. Cudowna atmosfera! Jednym słowem: MEGA!” … Urszula, Gdańsk

_______

„Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to profesjonalne warsztaty dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć fotografii – tej od podstaw ale i też na zaawansowanym poziomie. Uczestnicząc w zajęciach byłam w mieszanej grupie, od laików takich jak ja po profesjonalnych fotografów, którzy chcieli jeszcze bardziej zgłębić tajniki swojej wiedzy. Mimo to każdy znalazł coś dla siebie. Instruktor wyczerpująco tłumaczył wszystkie zagadnienia. Dostęp był do różnorodnego sprzętu, w tym nie tylko aparatów, a także lornetek czy lunety co wzbogaciło nasze wyjazdy. Ponadto fotograficznym wypadom towarzyszył profesjonalny przewodnik więc moc wrażeń gwarantowana! Cudownie było robić zdjęcia w dziewiczych terenach Biebrzy, o których mało kto wie, gdzie obserwowaliśmy ciekawe gatunki zwierzyny. Do tego wieczorem ognisko i sauna. Nic dodać nic ująć. Na pewno wybierzemy się jeszcze raz. Szczerze polecam! … Magda So, Warszawa

_______

„Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to piękny czas spędzony z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Gościnność gospodarzy: Kasi i Adama, ogrom wiedzy z dziedziny ornitologii i natury, profesjonalizm Jarka w dziedzinie fotografii, ich wszystkich zaangażowanie, ogrom energii i miłość do tego, co robią są imponujące! Warsztaty uświadamiają, jak piękny jest kontakt z dziewiczą naturą i praca z aparatem fotograficznym. Szorcówka to miejsce magiczne. Tu nie tylko można oderwać się i uciec od świata, tu odkrywasz świat na nowo” … Ula & Marek – GDAŃSK

_______

„To był nasz pierwszy raz nad Biebrzą, ale na pewno nie ostatni! Pogoda na zamówienie, towarzystwo przednie, fotki zrobione, ptaki nie przestraszone 🙂 Rymem częstochowskim mówimy przemiłym gospodarzom Warsztatów Kasi, Adamowi i Jarkowi: Do widzenia już wkrótce!!! … Bogusia & Ryszard – WARSZAWA

_______

„We had a wonderful time: super, great, special and more… Thank You for our first Elk in the early morning! In the car at 04:00 am, but it was worth it! We have learned a lot. Nature was wonderful, hospitality great! Thanks for everything!” … Bert & Mark – NETHERLANDS

_______

„Zawitała grupa dojrzałych osób, pragnąca wyciszenia z wielkomiejskiego zgiełku. Tutaj nabraliśmy sił na kolejne dni, w pamięci zachowując panującą podczas spotkań atmosferę beztroski, życzliwości i opiekuńczości” … Adam, Asia, Jola, Marek – SOSNOWIEC

TERMINARZ BIEBRZAŃSKICH SPOTKAŃ FOTOGRAFICZNYCH

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne | 09-11.09.2016 (BRAK MIEJSC)

DSC_5744Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to cykl profesjonalnych warsztatów, przeznaczonych dla entuzjastów fotografii oraz miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy bądź poszerzyć posiadaną już wiedzę teoretyczną oraz tych, którzy pragną udoskonalić swój warsztat fotograficzny w trakcie zajęć praktycznych.

Podczas spotkań będziemy poruszać zagadnienia dotyczące wielu dziedzin fotografii ze szczególnym uwzględnieniem fotografii przyrodniczej, krajobrazowej i makrofotografii jak również portretowej fotografii plenerowej. Uczestnikom warsztatów umożliwimy podglądanie biebrzańskiej przyrody w towarzystwie doświadczonego przewodnika. Zachęcamy do zabrania swojego aparatu fotograficznego. Oferujemy także możliwość nieodpłatnego korzystania z profesjonalnego sprzętu fotograficznego FUJIFILM i SIGMA oraz sprzętu do obserwacji natury (lornetki oraz lunety).

 

CO SŁYCHAĆ W TYM OKRESIE NAD BIEBRZĄ?

Wrzesień i październik to spektakularny okres godowy łosi (bukowisko) oraz jeleni (rykowisko). Nad Biebrzą słychać klangor zbierających się licznie żurawi, zaś na niebie można obserwować przeloty wielu innych gatunków ptaków, migrujących na południe. Jesień nad Biebrzą to magiczna pora roku, znaczona mglistymi porankami, mnogością pokrytych rosą pajęczyn oraz magicznych wschodów oraz zachodów słońca.

 

Bogata tematyka warsztatów fotograficznych obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 •  Współczesny sprzęt fotograficzny oraz kryteria jego doboru do indywidualnych potrzeb,
 •  Aparaty, obiektywy i akcesoria stosowane w fotografii natury i krajobrazu,
 •  Rola przysłony, migawki oraz głębi ostrości w kreowaniu ciekawej fotografii,
 •  Zasady kompozycji oraz kadrowania obrazu w fotografii i filmie,
 •  Rodzaje oświetlenia i jego kreatywne zastosowanie,
 •  Podstawy cyfrowej obróbki zdjęć w programach graficznych.

 

W ramach Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych oferujemy:

 •   Kilkuosobowe grupy, pozwalające na wprowadzenie elementów pracy indywidualnej,
 •   Zajęcia teoretyczne oraz warsztaty plenerowe, obejmujące szlaki piesze oraz spływ łodzią po Biebrzy,
 •   Opiekę licencjonowanego przewodnika oraz transport na terenie Parku,
 •   Noclegi w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie,
 •   Udział w ogniskach, obserwacjach nocnego nieba oraz bezpłatny dostęp do sauny,
 •   Możliwość przedłużenia pobytu na preferencyjnych warunkach,
 •   Możliwość przeżycia unikalnej przygody oraz długie rozmowy o przyrodzie i fotografii.

 

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to jedyna w swoim rodzaju okazja do przetestowania najnowszych produktów renomowanych producentów sprzętu fotograficznego bez ponoszenia kosztów. Podczas warsztatów oferujemy możliwość nieodpłatnego użytkowania sprzętu fotograficznego FUJIFILM oraz SIGMA. Użytkownicy lustrzanek cyfrowych będą mogli przetestować obiektywy japońskiej firmy SIGMA: od krajobrazowych szkieł szerokokątnych i jasnych obiektywów stałoogniskowych, poprzez obiektywy „macro” na super teleobiektywach Sigma 150-600mm kończąc. Na warsztatach pojawią się także najnowsze modele aparatów bezlusterkowych FUJIFILM oraz wysokiej klasy obiektywy Fujinon XF.

Uczestnikom Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych oferujemy specjalne warsztatowe rabaty na zakup wybranego sprzętu fotograficznego z oferty naszych Partnerów oraz zniżki na kolejne warsztaty i usługi fotograficzne, oferowane przez DG ART PROJECTS.

 

KOSZT WARSZTATU : prosimy o kontakt

WEŹ UDZIAŁ!

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne | 21-23.10.2016

Biebrza_10-2015_046Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to cykl profesjonalnych warsztatów, przeznaczonych dla entuzjastów fotografii oraz miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać podstawy bądź poszerzyć posiadaną już wiedzę teoretyczną oraz tych, którzy pragną udoskonalić swój warsztat fotograficzny w trakcie zajęć praktycznych.

Podczas spotkań będziemy poruszać zagadnienia dotyczące wielu dziedzin fotografii ze szczególnym uwzględnieniem fotografii przyrodniczej, krajobrazowej i makrofotografii jak również portretowej fotografii plenerowej. Uczestnikom warsztatów umożliwimy podglądanie biebrzańskiej przyrody w towarzystwie doświadczonego przewodnika. Zachęcamy do zabrania swojego aparatu fotograficznego. Oferujemy także możliwość nieodpłatnego korzystania z profesjonalnego sprzętu fotograficznego FUJIFILM i SIGMA oraz sprzętu do obserwacji natury (lornetki oraz lunety).

 

CO SŁYCHAĆ W TYM OKRESIE NAD BIEBRZĄ?

Wrzesień i październik to spektakularny okres godowy łosi (bukowisko) oraz jeleni (rykowisko). Nad Biebrzą słychać klangor zbierających się licznie żurawi, zaś na niebie można obserwować przeloty wielu innych gatunków ptaków, migrujących na południe. Jesień nad Biebrzą to magiczna pora roku, znaczona mglistymi porankami, mnogością pokrytych rosą pajęczyn oraz magicznych wschodów oraz zachodów słońca.

 

Bogata tematyka warsztatów fotograficznych obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 •  Współczesny sprzęt fotograficzny oraz kryteria jego doboru do indywidualnych potrzeb,
 •  Aparaty, obiektywy i akcesoria stosowane w fotografii natury i krajobrazu,
 •  Rola przysłony, migawki oraz głębi ostrości w kreowaniu ciekawej fotografii,
 •  Zasady kompozycji oraz kadrowania obrazu w fotografii i filmie,
 •  Rodzaje oświetlenia i jego kreatywne zastosowanie,
 •  Podstawy cyfrowej obróbki zdjęć w programach graficznych.

 

W ramach Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych oferujemy:

 •   Kilkuosobowe grupy, pozwalające na wprowadzenie elementów pracy indywidualnej,
 •   Zajęcia teoretyczne oraz warsztaty plenerowe, obejmujące szlaki piesze oraz spływ łodzią po Biebrzy,
 •   Opiekę licencjonowanego przewodnika oraz transport na terenie Parku,
 •   Noclegi w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie,
 •   Udział w ogniskach, obserwacjach nocnego nieba oraz bezpłatny dostęp do sauny,
 •   Możliwość przedłużenia pobytu na preferencyjnych warunkach,
 •   Możliwość przeżycia unikalnej przygody oraz długie rozmowy o przyrodzie i fotografii.

 

Biebrzańskie Spotkania Fotograficzne to jedyna w swoim rodzaju okazja do przetestowania najnowszych produktów renomowanych producentów sprzętu fotograficznego bez ponoszenia kosztów. Podczas warsztatów oferujemy możliwość nieodpłatnego użytkowania sprzętu fotograficznego FUJIFILM oraz SIGMA. Użytkownicy lustrzanek cyfrowych będą mogli przetestować obiektywy japońskiej firmy SIGMA: od krajobrazowych szkieł szerokokątnych i jasnych obiektywów stałoogniskowych, poprzez obiektywy „macro” na super teleobiektywach Sigma 150-600mm kończąc. Na warsztatach pojawią się także najnowsze modele aparatów bezlusterkowych FUJIFILM oraz wysokiej klasy obiektywy Fujinon XF.

Uczestnikom Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych oferujemy specjalne warsztatowe rabaty na zakup wybranego sprzętu fotograficznego z oferty naszych Partnerów oraz zniżki na kolejne warsztaty i usługi fotograficzne, oferowane przez DG ART PROJECTS.

 

KOSZT WARSZTATU : prosimy o kontakt

 

WEŹ UDZIAŁ!

Nie widzisz dogodnego dla siebie terminu? Skontaktuj się z nami a my stworzymy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości czasowych!

Razem czy osobno?… Wybierz formułę nauki i wypoczynku, która odpowiada Ci najbardziej!
Organizujemy grupowe, rodzinne ale także INDYWIDUALNE warsztaty fotograficzne. Zapytaj nas o szczegóły!


Akceptujemy płatności kartami kredytowymi (PayPal) oraz przelewy na konto. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

banner_pl_just_pp_319x110

NASZ ZESPÓŁ

 

AGbfAgnieszka Deluga-Góra | Fotograf i grafik komputerowy z 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Właściciel i manager DG ART PROJECTS od roku 2010. Agnieszka zrealizowała liczne projekty fotograficzne i graficzne dla tak prestiżowych Klientów jak Narodowy Bank Polski (NBP), Bank of Tokyo-Mitsubishi, Atlantic Council czy chociażby Filharmonia Narodowa w Warszawie. Specjalizuje się w fotografii reportażowej, portretowej, rodzinnej i dziecięcej, z zamiłowania zaś od wielu lat fotografuje krajobraz i naturę. Agnieszka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie grafiki oraz profesjonalnego retuszu zdjęć. Prowadzi również zajęcia szkoleniowe z obróbki graficznej. Jej pasje to fotografia podróżnicza i przyrodnicza oraz muzyka klasyczna.

WaldekFotoWaldemar Krasowski | fotoprzyrodnik, filmowiec i ornitolog z ponad 25-letnim doświadczeniem. Laureat licznych krajowych i zagranicznych konkursów filmowych i fotograficznych. Przewodnik i organizator wycieczek do najdzikszych zakątków Polski, Europy, Indii, Afryki i Azji, Od wielu lat współpracuje z zachodnimi biurami podróży oraz producentami filmów przyrodniczych. Prywatnie jest pasjonatem filmowania, birdwatcherem oraz zapalonym miłośnikiem dzikiej natury. W wolnym czasie prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych „Aviangarda”. Podczas Biebrzańskich Spotkań Przyrodniczych Waldemar opowie o swoich wieloletnich kontaktach z dzikim ptactwem oraz podzieli się przydatną wiedzą z zakresu fotografowania oraz filmowania natury.

O NASZYCH PARTNERACH

fujifilm_logoBSF

Fujifilm (富士フイルム株式会社) to jeden z czołowych producentów aparatów, akcesoriów oraz materiałów fotograficznych. Firma rozpoczęła działalność w roku 1934 od produkcji klisz filmowych. W roku 1948 na rynku pojawiły się analogowe lustrzanki Fujica, zaś na początku lat 70-tych XX wieku firma rozpoczęła produkcję cieszących się ogromną popularnością wśród profesjonalistów dalmierzowych aparatów średnioobrazkowych. W roku 1988 firma zaprezentowała pierwszy konsumencki aparat cyfrowy, zaś kilka lat później cenione lustrzanki Fujifilm S. W roku 2010 pojawił się pierwszy aparat nowej linii Fujifilm X, model X100. Od tego czasu firma konsekwentnie rozwija linię profesjonalnych aparatów kompaktowych oraz bezlusterkowych, charakteryzujących się wysoką jakością konstrukcyjną oraz optyczną. Aparaty Fujifilm oferują niezrównaną kolorystykę, bazującą na słynnych filmach analogowych producenta, takich jak Fujichrome Velvia, Provia czy Astia. W chwili obecnej firma oferuje kilkanaście modeli aparatów fotograficznych, ponad 20 wysokiej klasy obiektywów Fujinon oraz szeroką gamę akcesoriów. Uczestnicy biebrzańskich warsztatów będą mogli fotografować najnowszymi bezlusterkowcami oraz obiektywami producenta. Szczegółowe informacje na temat oferty Fujifilm można znaleźć na polskiej stronie producenta.

SigmaBeige

Sigma Corporation ( 株式会社シグマ) oferuje swoje produkty od roku 1961. To największy, niezależny producent obiektywów przeznaczonych dla lustrzanek cyfrowych i bezlusterkowców. W ofercie Sigmy znajdziemy także aparaty kompaktowe, lustrzanki cyfrowe oraz lampy błyskowe. W roku 2012, w ramach programu SIGMA GLOBAL VISION stworzono trzy nowe linie obiektywów: Art, Contemporary oraz Sports. Nowe szkła projektowane są z myślą o zróżnicowanych potrzebach zarówno miłośników fotografii jak i profesjonalistów. Produkty Sigmy odpowiadają najwyższym standardom pod względem konstrukcji, wykonania oraz jakości optycznej. Wszystkie szkła Sigmy produkowane są w Japonii i posiadają nawet 5-letnią gwarancję producenta. Uznaniem użytkowników cieszą się m.in. stałoogniskowe obiektywy o tak popularnych długościach ogniskowych jak 20, 24, 35, 50 i 85mm ze światłem f1.4 oraz wysokiej klasy obiektywy typu zoom, idealnie sprawdzające się w fotografii sportowej, krajobrazowej i przyrodniczej. Wiele z nich będzie dostępnych do testowania podczas Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych. Szczegółowe informacje na temat oferty Sigma można uzyskać na stronie Sigma ProCentrum oraz w salonach sprzedaży Sigma znajdujących się w 10 miastach Polski.

BIEBRZAŃSKIE IMPRESJE FOTOGRAFICZNE

Biebrza – między jawą a snem to 55-minutowy dokument przyrodniczy o Dolinie Biebrzy zmieniającej się w trakcie czterech pór roku. To wyjątkowa historia o losach bohaterów (ssaków, ptaków, żab, motyli i ryb) charakterystycznych dla Doliny Biebrzy, opowiedziana przez Paolo Volponiego. Film oferuje dynamiczne spojrzenie na życie, toczące się wokół jednej z najbardziej dziewiczych rzek Europy. Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem kamer (Blackmagic oraz Sony), aparatów fotograficznych Canon oraz obiektywów Sigma (takich jak Sigma 300-800mm f5.6 APO EX DG). Film można obejrzeć w całości lub zakupić na stronie Vimeo. Bird Photographer to materiał autorstwa Waldemara Krasowskiego – fotografa, kamerzysty i ornitologa a jednocześnie organizatora wycieczek do najdzikszych regionów świata. Zapraszamy do obejrzenia filmów!

Copyright © 1995-2016 DG ART PROJECTS | Powered by TREjka